Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), visszaküldési- és visszatérítési szabályzat

 

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az általunk forgalmazott termék nem minősül orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek és munkavédelmi eszköznek, nem nyújt teljeskörű védettséget fertőzések, megbetegedések ellen.

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

A vásárlással egyidejűleg az Ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Ajánlatkérő által a vásárlás során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. A weboldal működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: +36 (30) 278 9214, e-mail: [email protected]) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon a weboldalról.

Irányadó jog

A Weboldal általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ajánlatkérő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

A Szolgáltató:

Név: Deluxe Building Kft.

Székhely: 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.

Levelezési cím: 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.

Telephely: 1173 Budapest, Összekötő u. 1. Mesterek Háza

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 01 09 389017

Adószám: 27411283-2-42

Képviselő: Szilágyi Péter

Telefonszám: +36 (30) 278 9214

E-mail: [email protected]

Honlap: https://kocsibeallo-epites.hu/

Bankszámlaszám: 12010659-01783385-00100004

a továbbiakban, mint Szolgáltató

Tárhelyszolgáltató:

Név: Cloudways Ltd.

Székhely: Junction Business Centre, 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians STJ3334, Malta

Elérhetőség: [email protected]

Honlap: https://www.cloudways.com/en/

Az Ajánlatkérő:

Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, aki a Weboldal-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Weboldal internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban: Ajánlatkérő.

A Fuvarozó/Szállítmányozó:
A Szolgáltató az áru fuvarozását fuvarozó, illetve szállítmányozó szolgáltató igénybevételével végzi. A fuvardíjat, illetve szállítmányozási költségeket közvetített szolgáltatásként, a fuvarozó, illetve szállítmányozó mindenkor hatályos díjszabása szerint számítja fel.

A fuvardíj pontos összegéről a megrendelést megelőzően a Szolgáltató honlapján tájékoztatja az Ajánlatkérőt.

Fuvarozó/Szállítmányozó:

A Szolgáltató honlapján szereplő termékeket a Szolgáltató saját érdekkörében szállítja ki, az Ajánlatkérővel való további egyeztetések alapján. Ezen egyeztetések további árajánlatot jelenthetnek, a kiszállítással összefüggő további megállapodott szolgáltatások árának figyelembe vételével.

 

Az ÁSZF célja


A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Weboldal termékei és azok vásárlásával kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és az Ajánlatkérő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Weboldal-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar, angol, német (eltérés esetén felek a magyar nyelvű szerződést tekintik irányadónak)

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

Az ÁSZF kiterjed:

  • minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújt az Ajánlatkérő részére; továbbá
  • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Ajánlatkérő jogaira, kötelezettségeire.
  • továbbá a Weboldal működésének minden lényeges paraméterére;

Jelen szerződés teljesítésének helye – függetlenül az Ajánlatkérő honosságától és a fuvarozás, szállítmányozás helyétől – a Szolgáltató székhelye.

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a weboldalon nyilvánosságra hozatalától, a visszavonásig hatályos.

Az ÁSZF elfogadása az Ajánlatkérő részéről

Ajánlatkérő az ajánlatkéréssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a megrendeléskor megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

A Weboldal-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató az Ajánlatkérő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Weboldal-szolgáltatást.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.
 
Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A szolgáltatás igénybevétele

Az ajánlatkérések leadása a Honlapon kizárólag elektronikus úton lehetséges a kocsibeallo-epites.hu weboldalon.

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a fuvardíjat, szállítmányozás költségét.
Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

A honlapon feltüntetett termékek csak a Szolgáltató által megjelölt célra használhatóak.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a termék eltérő célú használatából fakadó valamennyi kárért.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ajánlatkérőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Az ellenszolgáltatás átutalással történő teljesítése csak a számla megküldése után, a számla sorszámának megjelölésével lehetséges.

A szerződés létrejötte

Általános jellemzők:

A Szolgáltató jelen holnapon ajánlatkérési lehetőséget biztosít a látogatók részére.

Az ajánlatkérés akkor jön létre, amikor az Ajánlatkérő az ajánlatkérést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató az ajánlatkérések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, az ajánlatkérés adatait törölje, és a feladott ajánlatkérést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz, jelen ÁSZF magatartási kódexnek nem minősül, Szolgáltató abban nem vesz részt.

Az ajánlatkérés folyamata:

Az ajánlatkérés az internetes felületen a kiválasztott termék „Ajánlatkéréshez ad” gombra kattintással az ajánlatkéréshez adódik. Az „Ajánlat” tartalmát az Ajánlatkérő módosíthatja, illetve törölheti. A Termék „Ajánlatba” történő elhelyezése önmagában nem jár fizetési kötelezettséggel.

Az Ajánlatkérő adatainak kitöltését követően az ajánlatkérés a Szolgáltató internetes felületén megjelenik, ahol az Ajánlatkérő lehetőséget kap adatainak és az ajánlatkérésben szereplő terméknek, a termák árának és mennyiségének ellenőrzésére. Amennyiben Ajánlatkérő  az „ajánlatkérés módosítása” gombra kattint, az ajánlatkérési folyamat megszakad. Az ajánlatkérés módosítása nem jár fizetési kötelezettséggel.

Az áruk bruttó összeggel, valamint az Áfa tartalom megjelölésével kerültek feltüntetésre.

Az ajánlatkérés az internetes felületen kijelölt gomb („Ajánlatot kérek”) aktiválásával történik. Az ajánlati kötöttség akkor jön létre, ha a megerősítést követően az Ajánlatkérő kérelmére a Szolgáltató az ajánlatkérést automatikusan nyugtázó email-tői függetlenül, egyedi ajánlatot tartalmazó ajánlatot készít . A visszaigazoló e-mail nem minősül írásbeli szerződésnek.


Amennyiben Szolgáltató az ajánlatkéréstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Ajánlatkérő részére az ajánlatkérés tényét, úgy a szerződést létre nem jöttnek kell tekinteni.

Az ajánlatkérés módosítása, törlése:

Az ajánlatkérés leadását követően a Szolgáltató díjmenetesen lehetőséget biztosít az ajánlatkérés módosítására. Az ajánlatkérést a info(kukac)deluxebuilding.hu -ra küldött nyilatkozattal módosíthatja az Ajánlatkérő.

Az Ajánlatkérő jogosult indokolás nélkül elállni az ajánlatkérésétől.

Az Ajánlatkérő jogai, kötelezettségei

Az elállás joga

Az Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő termékek szerződés előtti a vásárlásától a megállapodásig korlátlanul, a megállapodás után 14 napig állhat el – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban az Ajánlatkérő nevének feltüntetésével Ajánlatkérő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Deluxe Building Kft. - 1173 Budapest, Összekötő u. 1. Mesterek Háza) visszajuttatnia. Szolgáltató az Ajánlatkérő által kifizetett teljes vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Az Ajánlatkérő az elállási jogát a mellékelt nyilatkozat-minta útján, vagy az erre vonatkozó egyértemű nyilatkozatával gyakorolhatja.

Szolgáltató azon írásbeli elállási  nyilatkozatokat fogadja, amely alapján, az Ajánlatkérő személye és megrendelés egyértelműen beazonosítható. Javasoljuk a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt minta alkalmazását.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Szolgáltatónak kell viselnie, azonban ha az Ajánlatkérő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, az ebből adódó többletköltségeket a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltató nem vesz át.

Az Ajánlarkérő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor az Ajánlatkérő a csomagot átvette.

A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti az Ajánlatkérőtől.

Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Az Ajánlatkérő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ajánlatkérő elsődlegesen– választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ajánlatkérő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Szolgáltató nem vállalta a kijavítását vagy kicserélést, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ajánlatkérő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet az Ajánlatkérő, az áttérés költségét azonban az Ajánlatkérő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ajánlatkérő (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (fogyasztónak nem minősülő Ajánlatkérő esetén esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ajánlatkérő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ajánlatkérő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ajánlatkérő köteles bizonyítani, hogy a Szolgáltató által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ajánlatkérő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ajánlatkérő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ajánlatkérő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (fogyasztónak nem minősülő Ajánlatkérő esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igény kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ajánlatkérőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A termékre a Szolgáltató jótállást nem vállal, jótállást kötelezően jogszabály nem ír elő.

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: Deluxe Building Kft. - 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.

E-mail: info(kukac)deluxebuilding.hu

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el, a reklamációt a bejelentést követő 30 napon belül kivizsgálja.

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye: Budapest, Összekötő u. 1, 1173

Telefon: +36 (30) 278 9214

Internet cím: https://kocsibeallo-epites.hu/

E-mail: [email protected]

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 
Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 
Bírósági eljárás

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 
Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
a testület döntésére irányuló indítványt,
a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: [email protected]
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: [email protected]
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: [email protected]; [email protected]
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: [email protected]
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: [email protected]
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: [email protected]
Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: [email protected]
Honlap: www.nkik.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: [email protected]
Honlap: http://panaszrendezes.hu/
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: [email protected]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: [email protected]; [email protected]
Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: [email protected]
Honlap: www.vasibekelteto.hu
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bekelteteszala.hu
 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Adatvédelem, adatbiztonság


Adatvédelmi nyilatkozat

A Szolgáltató a megrendelés során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a kocsibeallo-epites.hu weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

Ajánlatkérő az Ajánlatkérés elküldése gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait az Ajánlatkérő, a Szolgáltatótól kérheti a módosítást vagy a végleges törlést e-mailben vagy telefonon.

Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészében bármikor módosítsa.

A szerződésre a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

A mindenkor hatályos ÁSZF-en kívül a Szolgáltató honlapján közzéteszi valamennyi hatályon kívül helyezett ÁSZF-et is.

A Szolgáltató

Záró rendelkezések

A szerződés megszűnése

Ajánlatkérő bármikor kérheti regisztrációja törlését, amelyet a Szolgáltató az Ajánlatkérő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Ajánlatkérő Weboldal-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Ajánlatkérő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Ajánlatkérő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Ajánlatkérő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Ajánlatkérő adatai szerepelnek, tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

 

Záró rendelkezések

Felek jelen szerződés teljesítésére kikötik a magyar jog szerinti illetékességi és hatásköri szabályok szerinti rendes bíróság illetékességét és hatáskörét.

Felek jogügyletére kizárólagosan a hatályos magyar jog szabályait kötik ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

Budapest, 2023. augusztus 14.

 

 

Elállási nyilatkozat minta

(szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki majd juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

Cégnév: Deluxe Building Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Ezerjó u. 11.
[email protected]

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

 Dátum:

Copyright © 2023 - Deluxe Building Kft. - Minden jog fenntartva